Apeiron App

Privacy Policy

Γενικοί Όροι Χρήσης Apeiron App

Εισαγωγή  

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπουν την πρόσβαση και χρήση της εφαρμογής Apeiron App, της εταιρίας με την επωνυμίαApeiron Insurance Project IKE. (εφεξής: ΕΤΑΙΡΙΑ) με έδρα Λεωφόρο Ανδρέα Συγγρού 40-42, στην Αθήνα με Τ.Κ. 11742 Α.Φ.Μ. 800832501, ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 142430303000 και στοιχεία επικοινωνίας:  2130904300, email info@apeironinsurance.gr, η οποία παρέχεται μέσω της ομώνυμης εφαρμογής, η οποία εγκαθίσταται σε συσκευές κινητού τηλεφώνου ή tablet με λειτουργικό σύστημα iOS ή Android (στο εξής η «Εφαρμογή»).

Με την εγκατάσταση  ενός αντιγράφου της Εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο ή στο tablet σας και με την αποδοχή των παρόντων Γενικών  Όρων Χρήσης του «Apeiron App», η Εταιρία σας παρέχει τη δυνατότητα να έχετε άμεση πρόσβαση 24 ώρες το 24ωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα, σε στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν την ασφαλιστική σας σχέση με την Εταιρία, καθώς και να διαχειρίζεσθε ηλεκτρονικά τις συναλλαγές σας με αυτήν.  Ειδικότερα, μέσω του «Apeiron App», μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα ασφαλιστήρια συμβόλαιά σας, τους όρους κάλυψης ανά συμβόλαιο και άλλα έγγραφα που σας αφορούν, να προβείτε σε πληρωμή ασφαλίστρων, να αναγγείλετε αξιώσεις, να υποβάλετε δικαιολογητικά και να παρακολουθήσετε σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη των αιτημάτων αποζημίωσής σας, καθώς και να λάβετε υπηρεσίες έκτακτης βοήθειας και εξυπηρέτησης που αφορούν την ασφαλισμένη περιουσίας σας.

2. Χρήση Εφαρμογής «Apeiron App»

Α) Προκαταβολική αποδοχή των Γενικών Όρων Χρήσης

Η χρήση της εφαρμογής «Apeiron App» διέπεται από τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης (στο εξής οι «Όροι»). Θα πρέπει να τους διαβάσετε προσεκτικά, συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και της Πολιτικής Cookies, και μόνο εφόσον τους αποδέχεστε ανεπιφύλακτα να προβείτε σε χρήση του Δικτυακού τόπου και της Εφαρμογής «Apeiron App».

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αυτή, θα επικαιροποιηθεί η ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης και θα ενημερωθείτε με σχετική ανάρτηση στον Δικτυακό τόπο και στην Εφαρμογή. Για αυτό το λόγο, παρακαλείσθε να ανατρέχετε στους Όρους σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεσθε για κάθε σχετική τροποποίηση και για τους κάθε φορά ισχύοντες Όρους. Η χρήση της εφαρμογής «Apeiron App» μετά την ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης συνεπάγεται αποδοχή των τροποποιήσεων.

Σε περίπτωση κατά την οποία η παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας μέσω της εφαρμογής «Apeiron App» ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους ασφαλιστηρίου συμβολαίου, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες  Όρους. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι κάθε συμβολαίου.

Β) Πρόσβαση

Η πρόσβαση του χρήστη στην εφαρμογή Apeiron App πραγματοποιείται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

• πατώντας στο link που του αποστέλλεται μέσω email από την Εταιρία από το κατά την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του

• πληκτρολόγηση του ονόματος Apeiron App στο Play Store ή App Store και την εγκατάσταση αυτής

Για την πρόσβαση και χρήση της εφαρμογής «Apeiron App», θα πρέπει να έχετε την ιδιότητα του συμβαλλόμενου ή του ασφαλισμένου σε ένα, τουλάχιστον, ενεργό ασφαλιστήριο συμβόλαιο της Εταιρίας, και να ταυτοποιήσετε τα στοιχεία σας μέσω του μοναδικού κωδικού πρόσβασης που σας αποστέλλεται μέσω email κατά την έκδοση του πρώτου ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Σε περίπτωση που τα στοιχεία που αναγράφονται στην εφαρμογή διαφέρουν από τα προσωπικά σας στοιχεία και τα στοιχεία του οχήματος σας, θα πρέπει να προωθήσετε σχετική ενημέρωση στην Εταιρία. Για κάθε διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρίας (τηλέφωνα επικοινωνίας 2130904300)

Καθώς η εφαρμογή «Apeiron App»  σας αναγνωρίζει ως εξουσιοδοτημένο χρήστη συνδυαστικά μέσω των στοιχείων ταυτοποίησής σας που έχετε δηλώσει στην Εταιρία, είναι ευθύνη σας  η εξασφάλιση του απορρήτου αυτών των στοιχείων σας, καθώς και των προσωπικών σας κωδικών πρόσβασης, τους οποίους δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να γνωστοποιήσετε σε οποιονδήποτε τρίτο. Κάθε χρήστης είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που δηλώνει, η οποία πρέπει να είναι υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό του. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία σας  από τυχόν πρόσβαση τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο στα προσωπικά σας στοιχεία σας ή στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή «Apeiron App» παρέχεται δωρεάν. Ως χρήστες, όμως, έχετε την ευθύνη για τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. τέλη παρόχων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου, χρεώσεις χρόνου χρήσης δικτύου κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου, κλπ.), καθώς και για την καλή λειτουργία του κινητού σας τηλεφώνου ή άλλου τυχόν απαραίτητου προσωπικού σας εξοπλισμού  που θα σας επιτρέπει την πρόσβαση στην Εφαρμογή  και στις σελίδες του Δικτυακού τόπου. H Εταιρία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη όσον αφορά την εν λόγω πρόσβαση, τόσο από τεχνικής άποψης, όσο και αναφορικά με τα τυχόν καταβλητέα τέλη κάθε μορφής.

Ευθύνη Εταιρίας

Η Εταιρία καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για τη διαθεσιμότητα και λειτουργία της εφαρμογής Apeiron App. Αναφέρεται ρητά ότι η Εταιρία δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για διακοπή ρεύματος, μη παροχή επικοινωνίας του παρόχου γραμμών διαδικτύου ή διαθέσιμων δεδομένων (MegaBytes) του Χρήστη ή των συστημάτων της Εταιρίας, δυσλειτουργία της συσκευής, λανθασμένη πληκτρολόγηση των στοιχείων του Χρήστη.

Η Εταιρία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία και διαθεσιμότητα των πληροφοριακών της συστημάτων και των εταιρικών της συσκευών. Δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ζημίας της συσκευής του Χρήστη, του λογισμικού, των αρχείων του, ή ζημίας που προκλήθηκε από τον Χρήστη.

Ευθύνη Χρήστη

Με την πρόσβαση, εκτέλεση και χρήση της εφαρμογής «Apeiron App», ο Χρήστης δεσμεύεται από τους όρους της παρούσας άδειας χρήσης και από τους όρους της πολιτικής απορρήτου της Εταιρίας, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Η Εταιρία μπορεί να τροποποιήσει τους παρόντες όρους ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση της.

Εάν ο Χρήστης δεν συμφωνεί με το σύνολο των εν λόγω όρων, δεν πρέπει να προχωρήσει σε πρόσβαση και την χρήση της εφαρμογής «Apeiron App» καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση που έχει αποκτήσει πρόσβαση και πλέον δεν συμφωνεί με το σύνολο των εν λόγω όρων , πρέπει άμεσα να αποσυνδεθεί από την εφαρμογή «Apeiron App».

Ο Χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την εφαρμογή «Apeiron App» σύμφωνα με τις οδηγίες που του παρέχει η Εταιρία και για τον σκοπό για τον οποίο έχει υλοποιηθεί. Επιπλέον, υποχρεούται να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια υποκλοπής κωδικών άλλων χρηστών ή και της Εταιρίας, την πρόκληση δυσλειτουργίας στα πληροφορικά συστήματα και τις γραμμές επικοινωνίας της Εταιρίας καθώς και οποιαδήποτε άλλη κακόβουλη ενέργεια, που θα έχει σαν αποτέλεσμα την μη διαθεσιμότητα της εφαρμογής «Apeiron App» ή των πληροφοριακών και επικοινωνιακών υποδομών της Εταιρίας.

Γ) Κανόνες Χρήσης

Εφόσον επιθυμείτε να εγγραφείτε και να κάνετε χρήση Της εφαρμογής «Apeiron App»,  δεσμεύεστε:

  • να ενημερώνετε τα στοιχεία εγγραφής και πρόσβασής σας, ώστε να διατηρούνται ακριβή και έγκυρα, και να προστατεύετε το απόρρητο αυτών,
  • να παρέχετε αληθείς και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα και τις πληροφορίες που σας ζητούνται στις Φόρμες Εγγραφής, Εξυπηρέτησης, Αναγγελίας Ζημίας,
  • να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή «Apeiron App» με τρόπο ορθό, θεμιτό και τίμιο,
  • να ειδοποιήσετε άμεσα την Εταιρία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση και για οποιαδήποτε ενδεχόμενη παραβίαση ασφαλείας,
  • να μην καταχωρήσετε στην εφαρμογή «Apeiron App» δημοσιεύσετε ή μεταδώσετε με οποιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο για το οποίο δεν έχετε το σχετικό δικαίωμα μετάδοσης (όπως η καταχώριση ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων προσώπων) ή περιεχόμενο που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου αυτών,  
  • να μην καταχωρήσετε στην εφαρμογή «Apeiron App», δημοσιεύσετε ή μεταδώσετε με οποιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο που έρχεται σε αντίθεση με το νόμο, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη ή  ζημιώνει με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της Εταιρίας ή τρίτων.
  • να μην θέσετε σε κίνδυνο την ασφάλεια των δικτύων της Εταιρίας, αναρτώντας ή/και διαθέτοντας περιεχόμενο που περιέχει ιούς ή κακόβουλο λογισμικό,
  • γενικά να συμμορφώνεστε με την ισχύουσα νομοθεσία, και να  απέχετε από κάθε παράνομη και καταχρηστική  συμπεριφορά και πράξη κατά της  εφαρμογής «Apeiron App».

Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η τήρηση των κανόνων χρήσης αποτελεί μία ουσιαστική προϋπόθεση για τη διατήρηση της πρόσβασής σας. Η Εταιρία δικαιούται να διακόψει την πρόσβασή σας στην εφαρμογή «Apeiron App» ή σε ορισμένες από τις λειτουργίες του χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να σας οφείλει, εξαιτίας αυτού, οποιαδήποτε αποζημίωση, σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων των παρόντων Όρων.  Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες του Δικτυακού τόπου και της Εφαρμογής  θα ευθύνονται για κάθε ζημία που τυχόν προκληθεί στην Εταιρία ή σε τρίτο, που απορρέει από κάθε μορφής παράβαση αυτών.

3. Ειδικές λειτουργίες και Όροι της εφαρμογής «Apeiron App»

Α) Ηλεκτρονική πληρωμή ασφαλίστρων 

Με την εγγραφή σας στην εφαρμογή «Apeiron App», αποκτάτε αυτόματα πρόσβαση στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Πληρωμής Ασφαλίστρων, που προσφέρει άμεση πληροφόρηση σχετικά με τις τρέχουσες Ειδοποιήσεις Πληρωμής Ασφαλίστρων ασφαλιστηρίων συμβολαίων που διατηρείτε στην Εταιρία, τους  Κωδικούς Πληρωμής αυτών, καθώς και όλους τους εναλλακτικούς τρόπους εξόφλησής τους. Η Υπηρεσία αυτή σας παρέχει επίσης τη δυνατότητα «online» πληρωμής οφειλόμενων ασφαλίστρων, είτε μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας, μέσω του συστήματος διατραπεζικών συναλλαγών (σύστημα ΔΙΑΣ) σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς, είτε μέσω IRIS Payments σε συνεργασία με την Alpha Bank. Οι ειδικοί όροι χρήσης της Υπηρεσίας αυτής είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα  https://apeironinsurance.eu/ .

Β) Apeiron Help

Αυτή η υπηρεσία διατίθεται προς εσάς, εφόσον είστε δικαιούχος των παροχών της Φροντίδας Ατυχήματος και των προαιρετικών καλύψεων, της οδικής βοήθειας, ή/και της Νομικής Προστασίας ή/και της Θραύσης Κρυστάλλων σύμφωνα με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας κλάδου αυτοκινήτου της Εταιρίας με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τις αναφερόμενες καλύψεις. Πατώντας στο πεδίο Apeiron Help μέσω της εφαρμογής «Apeiron App» έχετε πρόσβαση στα τηλέφωνα εξυπηρέτησης που αφορούν την κάθε κάλυψη.

4. Πνευματική Ιδιοκτησία

Εκτός τυχόν δικαιωμάτων τρίτων, το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών, των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται στο Δικτυακό τόπο και στην Εφαρμογή αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Apeiron Insurance Project. Τα κείμενα, οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες και κάθε γενικά πνευματικό δημιούργημα που έχει ενσωματωθεί στο «Apeiron App» ανήκει στην Εταιρία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο Δικτυακό τόπο και στην Εφαρμογή ανήκουν στην Apeiron Insurance Project ή στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων και προστατεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις.

Συνεπώς, τίποτα από το παραπάνω περιεχόμενο δε δύναται, ολικά ή μερικά, να πωληθεί, αντιγραφεί, τροποποιηθεί, αναπαραχθεί, αναδημοσιευθεί ή φορτωθεί, μεταδοθεί ή διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο,  χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρίας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Με την εγκατάσταση εντός αντιγράφου της Εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο ή tablet παρέχεται σε εσάς από την Εταιρία μία μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ελεύθερα ανακλητή άδεια χρήσης της Εφαρμογής «Apeiron App» για προσωπική και μη εμπορική χρήση.

5. Περιορισμός ευθύνης

Τα περιεχόμενα της Εφαρμογής «Apeiron App» παρέχονται «ως έχουν»  χωρίς καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση. Η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν θετική ή αποθετική ζημία από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία, τη χρήση του και την παροχή υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτού.

Κάθε είδους πληροφορία που παρέχεται από την Εφαρμογή «Apeiron App» παρέχεται με καλή πίστη από την Εταιρία. Οι χρήστες αποδέχονται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην Εφαρμογή «Apeiron App» δεν αποτελούν άμεση ή έμμεση σύσταση, συμβουλή ή παρότρυνση για διενέργεια χρηματοοικονομικής ή επενδυτικής πράξης ή άλλης πράξης με οικονομικό αποτέλεσμα. Εναπόκειται στη διακριτική σας ευχέρεια να αξιολογήσετε κάθε πληροφορία και να ενεργήσετε βασιζόμενοι στην ιδιωτική σας βούληση, χωρίς η Εταιρία να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη.

Σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των εγγράφων που είναι αναρτημένα στην Εφαρμογή «Apeiron App», και των εγγράφων που σας έχουν παραδοθεί ή/και αποσταλεί από την Εταιρία στην έναρξη της ασφάλισης ή/και στην ανανέωση του ασφαλιστηρίου σας, υπερισχύουν τα έγγραφα που σας έχουν παραδοθεί ή/και αποσταλεί.

Η Εταιρία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διαθεσιμότητα και τη συντήρηση της Εφαρμογής «Apeiron App», δεν εγγυάται όμως ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα. Η Εταιρία δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα της με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, δίκτυα επικοινωνιών ή άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου, η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημία που απορρέει από την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών στην Εφαρμογή «Apeiron App», την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτών, την καθυστέρηση ή τη διακοπή λήψης των υπηρεσιών της, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών.

Αν και η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας της Εφαρμογής «Apeiron App», από ψηφιακούς ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτή δεν θα προσβληθεί ποτέ. Συνεπώς, κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για τη χρήση των δικών του συστημάτων προστασίας anti-virus κλπ πριν τη χρήση της Εφαρμογής «Apeiron App», ή την αποθήκευση πληροφοριών ή περιεχομένου αυτής στο smartphone ή to tablet.

Στις περιπτώσεις που η Εφαρμογή «Apeiron App», παρέχει σύνδεση σε ιστοσελίδες τρίτων, αυτοί έχουν και την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, την νομιμότητα και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τους, αποκλειομένης κάθε ευθύνης της Εταιρίας.

6. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ενημερωθείτε στο Προσωπικά Δεδομένα  σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα.

7. Λοιποί Όροι

Οι ανωτέρω Όροι, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται, ερμηνεύονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Εάν οποιαδήποτε διάταξη  των ανωτέρω Όρων κριθεί ή καταστεί άκυρη, ακυρώσιμη, καταχρηστική, αντίθετη προς το νόμο ή τα χρηστά ήθη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η ισχύς και εκτελεστότητα των λοιπών Όρων.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 02/07/2024